PROJEKTY

KONZULTAČNÍ PODPORA

Základním produktem v této oblasti jsou dlouhodobé implementační projekty se zaměřením na finanční a marketingové řízení, které propojují obě tyto složky do ucelených managerských systémů.

Projekty jsou postaveny na připravených modulech:

Total controlling systém  (TCS)    -    úplný controllingový systém
Balanced scorecard  (BSC)    -    princip vyváženého přístupu
Economic value eddit  (EVA)    -    tvorba ekonomické hodnoty
Business value focus  (BVF)    -    zaměření na tržní hodnotu
Total quality management  (TQM)    -    řízení kvality
Project management  (PM)    -    projektový management
Object management  (OM)    -    řízení pomocí cílů
Feedback management  (FM)    -    řízení na základě zpětných vazeb

Názvy jsou uvedeny v angličtině, protože při překladu vznikají nepřesnosti

Každý z uvedených modulů tvoří soustavu připravených nástrojů řízení a postupů k jejich zavedení. Pro konkrétní projekty se potom vytváří kombinace těchto moderních metod řízení tak, aby projekt odpovídal zadání a cílům organizace a top managementu.
Každý konkrétní projekt je dostatečně členěn na kratší a ucelené etapy, které vždy mají měřitelný výstup. Projekty vždy směřují k praktickému využití konkrétních nástrojů, postupů a systémových změn. Každý nástroj řízení je postupně probrán, vysvětlen a zaveden na vybraném managerském místě s každým managerem tak, aby došlo k převzetí know-how nad řešením každodenních managerských úkolů a problémů.


KURSY A KRÁTKODOBÉ PROJEKTY
Kursy a krátkodobé projekty jsou zaměřeny na seznámení managerů s možnostmi a potenciálem moderních metod řízení a první diskuse o využitelnosti takových metod pro konkrétní případy. Z hlavních připravených kursů lze prakticky vždy sestavit kurs a krátkodobý projekt podle zadání klienta. Jsou také vhodným nástrojem k zahájení dlouhodobější spolupráce.

Finanční řízení pro neekononický management
Kurs je připraven pro management na všech úrovních, v různých modifikacích a provedení. Slouží k tomu, aby se v podniku dosáhlo dostatečných znalostí ekonomiky a ekonomického řízení, stejného přístupu a "jazyka". Kursy trvají jeden až čtyři dni, podle stupně podrobnosti.

Finanční analýza, finanční controlling
Specializovaný kurs pro top management, ekonomy a pracovníky controllingových systémů. Obsahem je ucelený pohled na různé způsoby zpracovaní, interpretace a presentace finanční analýzy a finančního controllingu a využití těchto nástrojů pro systémy nepřímého řízení, včetně osobních motivací. Kurs trvá jeden až dva dny. Součástí kursu může být i předání SW tabulky na zpracování sloupcových grafů a spider grafů.

Řízení nákladů, nákladový (ziskový) controlling, kalkulace cen
Obsáhlejší kurs pro ekonomický i neekonomický management, zaměřený na konstrukci a využití controllingových modelů pro konkrétní pracoviště. Dva až čtyři dni, včetně ukázek z reálných projektů a diskuse o jejich implemenatci.

Marketingový a personální controlling
Kurs je určen pro top management, obchodní a personální management i pracovníky těchto zaměření. Součásti úplného controllingového systému, využití controllingu v dalších složkách managementu a vazby mezi nimi. Celkem jeden až dva dny. Ukázka zpracovaných modelů s možností předání SW tabulek.

Koncepční (strategické) rozhodování a využívání zpětných vazeb
Pro majitele, top managery a ekonomy podniku. Využívání složitějších systémů zpětných vazeb (i mimoekonomických) a zejména průběžná měřitelnost dlouhodobých cílů.

Formulace a revize podnikové strategie
V delším provedení se jedná o kurs, který se již blíží implementačním projektům. Cílem je velmi interaktivním způsobem formulovat, event. revidovat podnikateslkou strategii a koncepční zaměření. Kurs může dobře sloužit také jako podpora týmové práce širší skupiny managerů. Jeden den nebo seriál pracovních soustředění (asi 4 - 6 půldní).

Tržní ocenění podniku, koupě a prodej
Specializovaný kurs pro majitele, top management a ekonomy. Obsahem je přehled metod k stanovení tržné hodnoty podniku, jejich využití pro konkrétní podmínky. Současně jsou probrány všechny postupy a obvyklé kroky, zajišťující takové operace. Včetně zkušeností z konkrétních případů a diskuse o nich. Dva až čtyři dni.

Moderní směry managementu
Kurs pro všechny managery, zaměřený na seznámení s moderními metodami a systémy řízení (Balanced scorecard, Economic Value Addit , Business Value Focus, Total controling system) a zkušenostmi z jejich aplikace v ČR. Cyklus volně navazujících čtyř jednodenních kursů.

Managerské hry
"Na trhu jsou peníze I. a II.", "Bez peněz se nevracej". Všechny hry jsou zaměřeny na operativní marketingové a akviziční rozhodování na základě ekonomického hodnocení situace. Trvání jedná hry je dva až tři dny. Jedná se o nový přístup managerské přípravy, zaměřený na získávání dovedností a schopnost jejich konkrétního uplatnění.

Pozn.: Produkty mohou být různě kombinovány a vznikne tak dost ucelená nabídka pro komplexní rozvoj managementu. Například dvoudenní kurs finančního řízení a marketingu může být zvršen dalšími dvěma dny managerské hry.

Speciální provedení produktů
Kursy, materiály i SW tabulky a pomůcky existují v elektronické podobě. Lze je také použít v podobě E-school, tj. projekt pomocí e-mailové komunikace. V některých dlouhodobých projektech se dnes již tato verse objevuje.

Příklad:
Finanční analýzu provede konzultant na základě poslaných dat, zpracuje tabulku, upraví ji podle požadavků klienta a typu businessu. Tabulku i s manuálem pošle klientovi a dále probíhá korespondence směřovaná k interpretaci a průběžnému používání této metody řízení. Výsledkem takového postupu je:
· Zpracovaná aktuální finanční analýza
· Tabulka pro využití v následujících letech
· Manuál pro práci s tabulkou
· Hlavní pravidla pro interpretaci výsledků finanční analýzy
· Znalosti a potenciál této metody pro management
· Průběžné konzultace nad dosaženými výsledky v dalších letech


Pozn.: E-mailem lze vést i složitější projekty (například zavádění controllingových modelů), ale zde se spíše uplatňují kombinované postupy.